• Adres
  • K.Maraş Teknokent Kat:3 No:51 Onikişubat/Kahramanmaraş
  • E-Posta
  • bilgi@tarzfirewall.com

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

1. KULLANICI BİLGİLERİ
İnternet Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen kimlik ve iletişim bilgisi dahil her türlü bilgiye ilişkin sorumluluk münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir.
2. BİLGİLERİN KORUNMASI
Tarz Firewall, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
3. KİŞİSEL VERİLER
3.1 Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”). Kullanıcıların İnternet Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması, İnternet Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’den faydalanması ya da İnternet Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, firma, fatura bilgileri ve görev bilgisi, IP bilgileri, Donanım ve Lisans Bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, cihaz tipi, kullanım tarih ve saati ve benzeri Kişisel Verileri İnternet Sitesi’ne iletilmiş, gönderilmiş, yüklenmiş, kaydedilmiş ve/veya girilmiş olabilir. Kullanıcılar; bu Kişisel Verilerin, Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlarla Tarz Firewall’a açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını ve Web Sitesi’ne bizzat Kullanıcı tarafından iletilmiş ya da çerezler aracılığıyla toplanan her tür Kişisel Veri’nin Tarz Firewall’a gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.
3.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler Tarz Firewall, Kullanıcılar’dan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin İnternet Sitesi’ne veya İnternet Sitesi üzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Tarz Firewall’un bir sorumluluğu yoktur.
3.3 Kişisel Verilerin Toplanması ve Kaydedilmesi
Tarz Firewall Kişisel Verileri; bizzat Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden/aracılığıyla iletmesi, yüklemesi veya kaydetmesi suretiyle ve/veya çerezler aracılığıyla toplayabilmektedir.
3.4 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Faaliyeti
Tarz Firewall Kişisel Verileri,
İnternet Sitesi’ne erişimin sağlanması,
Kullanıcılar’ın Kullanım Koşulları’na uygun olarak İnternet Sitesi ve Hizmetler’den yararlanmasının temin edilmesi,
İnternet Sitesi’nin ve Hizmetler’in geliştirilmesi,
İnternet Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması,
İnternet Sitesi’ne yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi,
Kullanıcılar’ın kullanım analizi,
İnternet Sitesi ve Hizmetler’in kullanım analizine ve Kullanıcılar’ın tercihlerine göre kişiselleştirilmesi;
İnternet Sitesi’nin reklamlar yoluyla geliştirilmesi amacıyla, kişiselleştirilmiş reklam imkanlarının sunulması,
Hizmetler ve Tarz Firewall’un faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Kullanıcılar ile İnternet Sitesi kullanımı ve Hizmetler’den yararlanılması kapsamında iletişim sağlanması, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesi,
Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması
Telefonla pazarlama, tanıtım, iletişim vb. faaliyetlerde kullanılması gibi Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nden etkin bir biçimde faydalanmasına yönelik amaçlar doğrultusunda kullanabilir, işleyebilir, saklayabilir, veri tabanlarında tasnif edebilir, Tarz Firewall’un faaliyet alanındaki işlerin ve/veya hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, üçüncü şahıslarla paylaşabilir, veri tabanında tasnif edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir.
3.5 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: Hukuken Tarz Firewall’dan bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilir.
İnternet Sitesi Aracılığıyla Bağlantı Sağlanan Üçüncü Taraflar: İnternet Sitesi; üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitesi, ürün ve hizmetler içerebilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir.
Kullanıcılar’ın kendi tercihi ile bu web sitesi, ürün ve hizmetlerden faydalanmayı seçmesi durumunda Kişisel Verileri, ilgili üçüncü şahıs kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.
3.6 Tarz Firewall Tarafından İşlenen Kişisel Verilere ve Kişisel Verileri İşlenen Gerçek Kişilere İlişkin Kategorizasyon
Tarz Firewall tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler ve bu verilerin sahibi gerçek kişiler aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve kategorize edilmiştir.
Bu kategorizasyonda Başvuran; Tarz Firewall’a yazılı veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişi Kullanıcılar’ı ifade eder. Bu madde anlamında başvurular Kişisel Verilere yönelik hakların kullanılması amacıyla yapılabileceği gibi, İnternet Sitesi üzerindeki formlar doldurularak Tarz Firewall ile iletişime geçilmesi, bunlar üzerinden Hizmet talep edilmesi suretiyle de gerçekleşebilir.
Kişisel Veri
Açıklama
Veri Sahibi
Kimlik Bilgisi
:
Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgeler üzerinde yer alan ad-soyad gibi bilgilerdir.
Başvuran
İletişim Bilgisi
:
Veri sahibi ile iletişim kurulmasını sağlayacak telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgilerdir.
Başvuran
Temsilci Bilgisi
:
Veri sahibinin varsa veli, vasi, vekil, avukat gibi her türlü yasal temsilcilerine ilişkin bilgilerdir.
Başvuran
Dijital Veriler
:
Veri sahibinin İnternet Sitesi üzerinden veya aracılığıyla iletilmiş, göndermiş, yüklemiş, kaydetmiş ve/veya girmiş ve/veya çerezler aracılığıyla toplanan; IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati gibi verileridir.
Kullanıcılar
Başvuru Bilgisi
:
Veri sahibinin Tarz Firewall’a ilettiği herhangi bir soru, talep, öneri, şikayet veya başvurusu sebebiyle verdiği bilgiler, bunlara ilişkin değerlendirmeler ve Tarz Firewall nezdinde tutulan kayıtlardır.
Başvuran
4. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ
4.1 Tarz Firewall, Gizlilik Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, önceden haber vermeksizin Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne erişimini askıya alma, sonlandırma veya varsa üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Koşulları’nın Kullanıcılar tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.
4.2 Tarz Firewall burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Tarz Firewall’un Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.
5. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK
Tarz Firewall, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler İnternet Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcıların sorumluluğundadır. İnternet Sitesi’ni yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.
6. AÇIK SİSTEM
Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Tarz Firewall, İnternet Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.
7. WEB SİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI İnternet Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcılar’a bazı bilgiler gönderilebilir veya bazı Kullanıcı bilgileri toplanabilir. Çerezlerle ilgili veri toplanmasının istenmediği durumlarda, kullanıcıların veri toplanmasını engelleme hakkı mevcuttur.
8. BİLGİ VE İLETİŞİM
Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için mesai gün ve saatleri içerisinde bize +90 850 885 13 69 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.